Řízení podnikové kultury

Zkratka předmětu KŘE/RPK
Název předmětu Řízení podnikové kultury
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/RPK
Název Řízení podnikové kultury
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KRPK
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o hlavních oblastech působících na podnikovou kulturu, o jejím významu a funkcích působících na fungování podniku (organizace, firmy).
Kultura, úrovně a druhy - podniková (firemní, organizační). Vlivy kultury globální, národní a regionální na podnikovou kulturu. Zdroje podnikové kultury - kulturní paměť a východiska sociologická, psychologická v čase a prostoru (mikro-, mezo- a makroprostor). Obsah, prvky, úrovně a struktura podnikové kultury. Síla kultury, strategie a výkonnost firmy.
Poznání podnikové kultury jako východisko jejího utváření. Utváření kultury podniku s ohledem na specifika regionu i ve směru inovativním, zabezpečeným atmosférou důvěry, s celoživotním učením podporujícím profesní, osobnostní a tvořivý rozvoj lidského potenciálu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) maximálně 1 omluvená absence,
2) zpracování seminární práce, která bude odprezentována v Power Pointu. Při prezentaci se odevzdává vytištěná seminární práce včetně dotazníků, následně se v elektronické podobě odevzdává: seminární práce, naeditovaná data a power point.
Struktura seminární práce: úvod, literární rešerše - terminologie, metodika, představení organizace, výsledky kulturních dimenzí podnikové kultury (Hosftede 1994 a 2013), výsledky práce se symboly podnikové kultury (TBSD), závěr s návrhy změn vedoucích k žádoucí podnikové kultuře.
Požadavky ke zkoušce:
1) Zkouškový písemný test: 17 otázek v časovém limitu 20 minut s výběrem správných odpovědí v rámci jedné otázky 0 až 5. Maximum je 60 bodů, minimum 75 %. Za špatnou odpověď je částečná penalizace.
2) Ústní zkouška: Základem známky je písemný zkouškový test z teorie předmětu.
Do výsledné známky bude zahrnuta kvalita praktické části - seminární práce, power pointu a ústní prezentace. Stupeň ohodnocení kvantity a kvality zpracování se stává součástí výsledné známky předmětu.Obsah

Témata přednášek:
1. Holistický přístup ke kulturologickýcm aspektům v kontextu časoprostoru, makro, mezo- a mikroprostor. Vymezení obsahu pojmů.
2. Globalizace (makroprostor) a kulturní, multikulturní, interkulturní vlivy v souvislosti s podnikovou kulturou.
3. Kultura obecně, symboly, některé antropologické teorie.
4. Mezoprostor, regionální a podniková kultura, tacitní znalosti.
5. Úrovně podnikové kultury, obsah, prvky a její struktura. Intelektuální a lidský kapitál, kultura učících se organizací
6. Poznání stavu podnikové kultury je východiskem pro její utváření.
7. Řízení podnikové kultury a její změna.
8. Makro- a mikroprostor - kulturní a psychosociální aspekty, společenské vědomí a nevědomí a jeho kořeny, kulturní paměť.
9. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - mýtické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
10. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - filosofické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
11. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - pozitivistické, jeho význam pro podnikovou kulturu.
12. Časoprostorové aspekty kultury a vývojová stadia - celostní, jeho význam pro podnikovou kulturu.
13. Organizační, podniková, firemní kultura jako motivační faktor rozvoje lidského potenciálu, proces celoživotního učení, seberealizace.
14. Vize a strategie podnikové kultury. Etika, identita a identifikace v souvislosti s podnikovou kulturou.

Semináře:
1.-14.
1. Zadání, příprava a prezentace seminární práce - témata k vybraným problémům podnikové kultury

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám řízení podnikové kultury. Pochopí kulturologické aspekty mikro-, mezo- a makroprostoru pro řízení podnikové kultury.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • KRNINSKÁ, R. Kulurologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice, 2002. ISBN 80-7040-584.
  • LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2951-0.
  • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. et al. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podnik. Praha, 2004. ISBN 80-247-0648-2.
  • HOFSTEDE, G. Cultures and organizations. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-00-716-6418-9.
  • HOFSTEDE, G., HOFSTEDE Jr., J. G. Kultury a organizace: software lidské mysli (Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití). Praha, 2006. ISBN 80-86131-70-X.
  • SCHEIN, E.H. Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey-Bass, 2010. ISBN 978-0-470-18586-5.
  • TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2004. ISBN 80-86419-67-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF