Management

Zkratka předmětu KŘE/QMANZ
Název předmětu Management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/QMANZ
Název Management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KAMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti managementu zaměřené na manažerské činnosti (funkce) vykonávané řídícími pracovníky. Studenti si osvojí teoretické přístupy, principy, metody a techniky managementu. Studenti mají možnost porovnat si získané informace s podnikovou praxí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Předložení individuálních projektů.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test (75% úspěšnost), poté ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1 - Úvod do předmětu, obsah a cíl předmětu. Řízení jako věda, teorie, umění a profese.
2 - Historický vývoj managementu.
3 - Strategické řízení.
4 - Plánování.
5 - Organizování a struktura organizace.
6 - Řízení lidských zdrojů
7 - Vedení lidí a týmů.
8 - Teorie pracovní motivace.
9 - Komunikace.
10 - Rozhodování v řízení.
11 - Kontrola.
12 - Podniková kultura a změna.
13 - Nové trendy v managementu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost problematiky ze střední školy.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
  • DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha, 2007. ISBN 80-7169-422-3.
  • VEBER, J. A KOL. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
  • ROLÍNEK, L. a kolektiv. Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-613-5.
  • Moderní řízení.
  • ROBBINS, S.P., DECENZO, D.A., COULTER, M. Fundamentals of management. Boston: Pearson, 2013. ISBN 978-0-273-76617-9.
  • CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7.
  • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Grada, Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3275-6.
  • VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), e-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF