Operační management

Zkratka předmětu KŘE/OPM
Název předmětu Operační management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/OPM
Název Operační management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Operační management je souborem činností, které vytvářejí hodnotu v podobě zboží nebo služeb transformací vstupů na výstupy. Bez ohledu na to, zda je konečný produkt hmotný výrobek či služba, jsou tyto výrobní činnosti v podniku (organizaci) označovány jako operace a jejich řízení jako operační management. Předmět se zabývá problémy výrobních a pracovních procesů, především metodami zlepšení práce, pracovního prostředí (ergonomie), rozmístěním pracovišť a plánováním materiálového toku, hodnotové analýzy, kontroly kvality a procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Bez zápočtu

Požadavky ke zkoušce:
Písemný projekt v rozsahu 15-20 stran. Téma projektu musí mít vztah k budoucí disertační práci doktoranda.

Obsah

Přednášky:
1. Výrobní proces a proces ve službách v globálním prostředí.
2. Výrobní strategie. Návrhy výrobků a služeb.
3. Procesní řízení. Tlačný a tažný princip.
4. Materiálový tok a rozmístění strojů a lidí. Tok jednoho kusu.
5. Plánování výroby a práce. Nivelizace práce a vyrovnání pracovní zátěže v lince.
6. Informační tok.
7. Kontrola kvality.
8. Statistické metody kontroly kvality. Six sigma.
9. Plynulé zlepšování a úloha lidského faktoru.
10. Management změn.

Semináře:
Pouze individuální konsultace ke zvolenému projektu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu nevyžaduje podmiňující předměty. Pouze pro studenty doktorského studia

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se plánování výroby a řízení. Budou schopni provádět analýzy různých operací nebo procesů a navrhovat zlepšení, týkající se úspory času, prostoru a námahy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • VANĚČEK, D., FRIEBEL, ŠTÍPEK, V. (2010). Operační management. České Budějovice.
  • VANĚČEK, D. (2001). Organizace výroby a práce. České Budějovice.
  • VANĚČEK, D. (2000). Organizace výroby a práce (cvičení). České Budějovice.
  • HEIZER,J., RENDER,B. (2004). Operations management.
  • RUSSEL, R., TAYLOR, B. (2009). Operations Management.
  • SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. a kol. (2006). Produktový a provozní management. Praha.
  • Keřkovský, M., Valsa, O. (2012). Moderní přístupy k řízení výroby. C. H. Beck.
  • Fiala, P. (2011). Operační výzkum-nové trendy. Professional Publishing.
  • Svozilová, A. (2011). Zlepšování podnikových procesů. Grada.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF