Small and Middle Enterprises

Zkratka předmětu KŘE/OMSP
Název předmětu Small and Middle Enterprises
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/OMSP
Název Small and Middle Enterprises
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/MSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zabývá manažerskými přístupy v malých a středních podnicích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
docházka max. 1 absence
zápočtový test otázky testové a otevřené, splnění testu min. na 60 %
seminární práce koncepce podpory malých a středních podnikatelů v letech 2014 2020
seminární práce podnikatelský záměr, prezentace ve výtahu
aktivita v hodinách diskuze, zpětná vazba


Požadavky ke zkoušce:
zkouškový test otázky testové a otevřené, splnění testu min. na 60 %
ústní zkouška: znalost témat probraných na přednáškách a cvičeních doplněné literaturou


Obsah

Přednášky:

1. Malé a střední podnikání, jeho vznik a vývoj
2. Regionální rozvoj a regionální politika z hlediska MSP
3. Instituce podporující rozvoj MSP
4. Význam MSP
5. Založení a převzetí podniku
6. Management MSP
7. Řízení lidských zdrojů v MSP
8. Marketing v MSP
9. Finanční management
10.Maloobchod, služby
11.Inovace v MSP
12.Formy spolupráce MSP
13.Kvalita v MSP

Cvičení:
1. Vymezení cíle předmětu, úvod do problematiky
2. Podnikatelský záměr a jeho zpracování
3. Dokončení podnikatelského záměru
4. Prezentace podnikatelského záměru
5. Podnikatelské prostředí v ČR a EU
6. Praktické zkušenosti podnikatelů - diskuse s majitelem malého podniku
7. Exkurze - JAIP
8. Praktické zkušenosti podnikatelů - diskuse s majitelem výrobního podniku
9. Rozhovor s majiteli vybraných firem
10.Prezentace výsledků rozhovorů
11.Exkurze JHK
12.Podpory MSP
13.Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Malé a střední podnikání není podmíněn jinými předměty.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti manažerů malých a středních podniků, budou se orientovat v nových přístupech v oblasti podnikání MSP a v podmínkách využívání programů podpor MSP.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
Literatura
  • BEDNÁŘOVÁ, D., ŠKODOVÁ PARMOVÁ, D. Malé a střední podnikání . České Budějovice , 2010. ISBN 978-80-7394-229-8.
  • SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
  • PAVELKOVÁ, D. a kol. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2689-2.
  • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T. Podnikatelský plán a strategie. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF