Operační management

Zkratka předmětu KŘE/OM
Název předmětu Operační management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/OM
Název Operační management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KOMA, KŘE/OMA, KŘE/YOM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Operační management je souborem činností, které vytvářejí hodnotu v podobě zboží nebo služeb transformací vstupů na výstupy. Bez ohledu na to, zda je konečný produkt hmotný výrobek či služba, jsou tyto výrobní činnosti v podniku (organizaci) označovány jako operace a jejich řízení jako operační management. Předmět se zabývá problémy výrobních a pracovních procesů, především metodami zlepšení práce, pracovního prostředí (ergonomie), rozmístěním pracovišť a plánováním materiálového toku, hodnotové analýzy, kontroly kvality a procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních (max. 2 absence), úspěšné absolvování zápočtového testu - úspěšnost alespoň 75 %, kontrola písemných materiálů.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1 Nové technologie a čtvrtá průmyslová revoluce.
2 Robotizace.
3 Výrobní systém a management výroby.
4 Výrobní strategie a konkurenceschopnost.
5 Standardizace. Podnikové normy měření práce.
6 Cesty ke zlepšení pracovních metod.
7 Organizace práce - nové přístupy.
8 Uspořádání pracovních podmínek, ergonomie.
9 Řízení výrobních procesů.
10 Kapacitní plánování.
11 Hodnotový management a inovace.
12 Elektrická energie a smart systémy.
13 Výroba a životní prostředí.
14 Řízení informací a využití cloudových technologií v operačním managementu.


Cvičení:
1 Úvod do předmětu, přidělení seminárních projektů.
2 Měření produktivity práce.
3 Rozhodovací proces: výběr nejvhodnější varianty.
4 Standardizace, použití podnikových výrobních norem.
5 Časové a pohybové studie.
6 Tvorba pracovních norem.
7 Uspořádání pracoviště.
8 Operativní plánování.
9 Sestavení linek.
10 Spolehlivost výrobních systémů.
11 Test.
12 Statistická kontrola kvality.
13-14. Prezentace skupinových projektů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu nevyžaduje podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se plánování výroby a řízení. Budou schopni provádět analýzy různých operací nebo procesů a navrhovat zlepšení, týkající se úspory času, prostoru a námahy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jiří Čejka, Ph.D., Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Cvičící: Ing. Jiří Čejka, Ph.D., Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • VANĚČEK, D., FRIEBEL, ŠTÍPEK, V. (2010). Operační management. České Budějovice.
  • Keřkovský, M., Valsa, O. (2012). Moderní přístupy k řízení výroby. C. H. Beck.
  • Fiala, P. (2011). Operační výzkum-nové trendy. Professional Publishing.
  • HEIZER, R., RENDER, B. Operations Management. 2007. ISBN 0-13-237060-3.
  • SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. a kol. (2006). Produktový a provozní management. Praha.
  • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. (2007). Řízení výroby a nákupu.
  • Svozilová, A. (2011). Zlepšování podnikových procesů. Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF