Štíhlá výroba

Zkratka předmětu KŘE/KSV
Název předmětu Štíhlá výroba
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KSV
Název Štíhlá výroba
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit poznatky o nových metodách řízení výroby, úspěšně vyzkoušených v Japonsku ve druhé pol. 20. století. Tyto poznatky se nyní v určitých úpravách aplikují na různé podniky a služby ve všech průmyslově vyspělých zemích a jsou významným faktorem při zvyšování konkurenceschopnosti podniků.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Výpočet zadaných příkladů a zpracování zadaných písemných úkolů.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšnost zkouškového testu minimálně 70 %. Pro ústní část zkoušky znalost probíraných metod.

Obsah

Přednášky:
1. Vznik a vývoj štíhlé výroby. Přidaná hodnota pro zákazníka. Materiálový tok a uspořádání
pracoviště
2. Řízení procesů na základě tažného principu. Štíhlá výroba: 8 principů a metody(Kanban, Andon,
Just-in-time, one piece flow, milkrun, nivelizace aj.).
3. Řízení kvality v hromadné výrobě. Statistická kontrola kvality. Six Sigma
4. Výroba a životní prostředí

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět: Operační management

Získané způsobilosti

Studenti pochopí podstatu tzv. "Japonského zázraku" při výrobě automobilů ve firmě Toyota i chyb, kterých se dopouštěli západní manažeři při přebírání a aplikaci těchto zkušeností do jiných podniků. Výuka úzce navazuje na aplikaci tohoto systému ve firmě Bosch Č. Budějovice a v dalších firmách a umožní získat přehled o nových metodách v organizaci výroby i práce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • KOŠTURIAK, J., BOLEDOVIČ, L., KŘIŠŤÁL, J., MAREK, M. Kaizen. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-23-49-.
  • Vaněček, D., Sýkora, O., Pražáková, J., Štípek, V., Kubíček, R. Štíhlá výroba. EF JU České Budějovice, 2013. ISBN 978-80-7394-396-7.
  • Mann, D. Creating a Lean Culture. CRC Press, 2010. ISBN 978-1-4398-1141-2.
  • IMAI, M. Gemba Kaizen. Brno, 2005. ISBN 80-251-0850-3.
  • SANTOS, J., WYSK, R., TORRES, J. Improving Production with Lean Thinking. 2006. ISBN 13: 978-0471-7548.
  • Mařík, V. Průmysl 4.0. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-440-0.
  • Tomek, G., Vávrová, V. Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pozorování, Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF