Management Theory

Zkratka předmětu KŘE/DTMAA
Název předmětu Management Theory
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/DTMAA
Název Management Theory
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/DTMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The goal of the subject is to deepen theoretical knowledge of management for methodological and knowledge of strategical management, organizational architecture, process management, teams leadership,project management and to develop system and creative accesses to the solution of firms´ manager problems. This subject has 2 semesters.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení literární rešerše na dané téma zadané přednášejícím při zapsání předmětu a studie zaměřená na téma disertační práce.

Obsah

1. Teorie a paradigmata managementu.
2. Metodologie výzkumu v managementu.
3. Metody strategického řízení a jejich aplikace.
4. Principy procesního managementu. Metody hodnocení výkonnosti procesů.
5. Organizační architektura. Principy učící se organizace.
6. Sociální audit. Podniková kultura. Lidský potenciál.
7. Leadership, principy a metody.
8. Hodnotový management. Řízení vztahu se zákazníky
9. Projektový management a operační management. Teorie omezení.
10. Logistický management. Metody řízení materiálových zdrojů.
11. Teorie rozhodování a řízení rizika.
12. Systémy řízení kontinuálních a diskontinuálních změn.
13. Společenská odpovědnost organizací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
  • HAMEL, Gary, Bill Breen. Budoucnost managementu. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-188-1.
  • HARMON,Paul. Business Process Change. San Francisko, 2007. ISBN 978-0-12-374152-3.
  • European Management Journal. Strategic Management Journal.
  • VEBER, Jaroslav a kol. Management. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-200-0.
  • VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3.
  • WERTHER, W. B., CHANDLER, D. Strategic Corporate Social Responsibility. London: SAGE Publications, 2010. ISBN 978-1-4-129-7453.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF